Неделя естественно - математических наук

План рботи МО

Урок геометрії

Форми роботи на уроці

ВЕБ КВЕСТ

Робота в групах

Алгоритми для учнів 5-6 класу

фото МО

Презентації

Презентацїя «Формирование навыков работы с контурной картой» Лепская Н.Н.

Презентація "Задачи по физике" Повалоцкий В.В. 

Конспект уроку

Конспект уроку алгебри в 8 класі з теми                                                    «Розв’язування раціональних рівнянь»

Дата проведення: 19.11.2014.

Тип уроку: вдосконалення і застосування знань, вмінь та навичок учнів. 

Тема уроку: Розв’язування раціональних рівнянь.

Мета: 
навчальна: удосконалювати вміння розв’язувати дробово – раціональні рівняння за допомогою рівносильних перетворень та властивостей дробів і пропорції за певним алгоритмом; формувати вміння розв’язувати задачі на складання дробово – раціональних рівнянь; 
розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, вміння чітко та математично грамотно висловлювати власну думку і коментувати виконання завдань та здатність діяти за заданим алгоритмом; розвивати інтерес до знань, розширювати кругозір; 
виховна: виховувати працьовитість, ініціативність, охайність ведення записів та культуру математичного мовлення, уміння об’єктивно оцінювати результати власної праці. 
Обладнання: мультимедійне обладнання,  підручник,  дидактичні матеріали  Література: 
1.  Алгебра: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – Харьков «Гимназия», 2008.  
2. Корнійчук Н.В. Розв’язування раціональних рівнянь. Урок алгебри у 8 класі. // Математика в школах України. – 2011. – №31. – С. 29 – 30. 
3. Ратушняк О.Г. Раціональні рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь. Урок-дослідження у 8 класі. // Математика в школах України. – 2011. – №30. 4.Сбірник задач і контрольних робот- А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – Харьков «Гимназия», 2008.  
ХІД УРОКУ 
І. Організаційний етап 
Математика – велика книга людського досвіду. На сьогоднішньому уроці ми перегорнемо ще одну сторінку цієї великої книги. На попередньому уроці ми з вами познайомились з дробово – раціональними рівняннями і переконались, що якщо проаналізувати тип рівняння, змоделювати попередній хід його розв’язання, то при цьому створюються певні алгоритми, що сприяють раціональному вибору способу його розв’язання. 
ІІ. Перевірка домашнього завдання (7хв.)
(обговорення розв’язання домашніх вправ і перевірка за зразком записаним на дошці) 
ІІІ. Формулювання теми, мети й завдань уроку (3 хв.)
Мотивація навчальної діяльності. 
Демонструються на екрані слова:

Уся математика – це, власне, одне велике рівняння для всіх наук. Новаліс                                             


Вчитель. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати над основним завданням алгебри: розширення знань про рівняння і способи їх розв’язування.

Дуже багато рівнянь є в житті. Потрібно для кожного корінь знайти. 
Ви ж починаєте з парти шкільної,  З пошуків «ікс» та задачі важкої. 
Раджу: хай труднощі вас не лякають,  Той переможе, хто їх подолає.                           

                                                                        Р.Б. Аксельрод

Запишемо тему уроку «Розв'язування раціональних рівнянь»

Метою нашого уроку є удосконалення вмінь розв’язувати дробово – раціональні рівняння та формування вмінь розв’язувати задачі за допомогою рівнянь. 

IV. Актуалізація опорних знань(10хв.)

Нічого немає більш практичного, ніж хороша теорія. Л. Больцман

Тест «Інтелектуальна розминка»

1.Рівність, що містить змінну, називається … 

А) нерівністю;                               Б) виразом;

В) тотожністю;                              Г) рівнянням.

2. Число, яке задовольняє рівняння, називається його … 

А) значенням;                               Б) розв’язком;

В) змінною;                                   Г) областю визначення.

3. Розв'язати рівняння означає … 

А) спростити його;              Б) знайти область допустимих значень;

В) знайти всі його корені;  Г) знайти всі його корені, або довести що їх немає.

4. Вирази, що містять дії додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня, називають … 

А) раціональними;                            Б) цілими;

В) буквеними;                                   Г) цілими раціональними виразами.

5. Значення змінних, при яких вираз має зміст, називають ... 

А) множиною значень;           Б) допустимими значеннями змінних;

В) розв'язком рівняння;          Г) розв’язком нерівності.

6. Укажіть допустимі значення змінної виразу (x+1)/(x-2)- (5-x)/(3+x) 

А) усі числа, крім -1; 2;                 Б) усі числа, крім 5;

В) усі числа, крім 2; -3;                 Г) усі числа, крім -1; 5.

7. Рівняння, ліва і права частина яких є раціональними виразами, називають… 

А) дробовими;                                  Б) раціональними;

В) цілими раціональними;              Г) лінійними.

8. Щоб дріб дорівнював нулю, необхідно, щоб … 

А) знаменник і чисельник дорівнювали нулю;

Б) знаменник дорівнював нулю, а чисельник не дорівнював нулю;

В) чисельник і знаменник не дорівнювали нулю;

Г) чисельник дорівнював нулю, а знаменник не дорівнював нулю.

9. При яких значеннях змінної дріб x/(x-6 ) дорівнює нулю? 
10. При яких значеннях змінної дріб 6/(x-6 ) дорівнює нулю?

Самоконтроль: 

2. Презентація трьох способів розв'язування дробово – раціональних рівнянь .
Покажи мені – і я запам’ятаю.
 
Дай мені діяти самому – і я навчуся. 
                                   Китайська мудрість

Розв'язати рівняння x/(x-4)-16/(x^2-4x)=0 
Використання умови рівності дробу нулю: дріб a/b дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли а=0 і b≠0.

 • за допомогою тотожних перетворень звести рівняння до виду a/b=0;
 • прирівняти чисельник а до нуля і розв’язати утворене ціле рівняння;
 • виключити з його коренів ті, при яких знаменник дробу b дорівнює нулю.

Розв'язати рівняння (3x-5)/(x-1)=(3x-7)/(x-2) 
Використання основної властивості пропорції: якщо a/b=c/d (де b≠0, d≠0), то ad = bc.

 1. за допомогою тотожних перетворень звести рівняння до виду a/b=c/d;
 2. використовуючи основну властивість пропорції, дістати ціле рівняння ad = bc, та розв’язати його;
 3. виключити з його коренів ті, при яких знаменники b або d дорівнюють нулю.

Розв'язати рівняння (x^2+17)/(x^2-1)= (x-2)/(x+1)+5/(x-1) 
Метод множення обох частин рівняння на спільний знаменник дробів

 1. розкласти на множники знаменники дробів, якщо це можливо;
 2. знайти найменший спільний знаменник дробів, що входять у рівняння;
 3. помножити обидві частини рівняння на цей спільний знаменник;
 4. розв’язати утворене ціле рівняння;
 5. виключити з його коренів ті, при яких спільний знаменник дробів перетворюється на нуль.

Вчитель. 
Проаналізувавши алгоритми, можна зазначити таке:

 • розглянуті способи – алгоритми розв’язання дробових рівнянь відрізняються лише способом переходу до цілого рівняння, серед коренів якого можуть бути корені поданого дробового рівняння;
 • загальні положення розв’язання дробових рівнянь є незмінними: перейшовши до цілого рівняння (яке є наслідком поданого рівняння) та розв’язавши це ціле рівняння, слід врахувати ОДЗ поданого дробового рівняння або перевірити, чи не перетворюють корені цілого рівняння знаменник рівняння на нуль.

Корекційна вправа (розвиток уваги) 
Розв'язати рівняння усно: 1) (x-3)/x=0; 2) (x+2)/(x-1)=0; 3) x/(x-8)=0; 4) (x+6)(x-1)/(1-x)=0; 5) (|x|-5)/(x-5)=0. 

Запам'ятай!

 • перед розв’язуванням дробово – раціональних рівнянь потрібно визначити вид рівняння, а вже потім вибирати відповідний спосіб рівносильних перетворень;
 • вибравши певний алгоритм перетворень дробового рівняння, слід чітко дотримувати тільки цього алгоритму, не перескакувати на інший;
 • рівняння вважають розв’язаним, якщо виконано всю послідовність дій, передбачену алгоритмом.

V. Удосконалення вмінь і навичок (10хв.)

Розв'язування раціональних рівнянь

Найкращий спосіб вивчити що – небудь – це відкрити самому.  Д. Пойа

Колективне і коментоване розв'язування вправ із запропонованого переліку рівнянь, учень має право вибору, але завдання подано по рівнях складності і оцінюється відповідною кількістю балів.

Збірник ст.15

Середній ривень: №45 (1 ст.)

Достатній ривень: №45(2ст.)

Високий ривень: №46  
VІ. Застосування знань, умінь і навичок.(10 хв.)

Самостійна робота (індивідуальний контроль) 

Через рівняння, теореми я будь – які розв’язував проблеми. Джеффі Чосер

Розв’яжіть рівняння: ( де N – порядковий номер учня в списку класного журналу)

 1. (3x+2N)/x=1;
 2. 1/(x+N)=2/(x-N);
 3. (2x^2-4-N)/(x+1)=2x+N.

Відповідь: 1) – N; 2) – 3N; 3) – 2. 

VІ. Підсумок уроку.(3хв.)

Більшість життєвих задач розв’язуються як алгебраїчні рівняння, звезенням їх до найпростішого виду. (Л. Толстой)

Оцінювання учнів 
Учням пропонується висловитися щодо підсумку уроку 
VІІ. Домашнє завдання.(2 хв.)

Чесно зроблена маленька робота – шлях до великої перемоги


Повт. §7, запитання 1-5 ст.58.  Виконати: №208, №210,№216. 

Самоаналіз уроку

І. Організаційний етап.

Своєчасність та організованість початку уроку, повна готовність учнів до уроку, порядок на робочих місцях, наявність зошитів та підручників. Слід відзначити швидке включення у діловий ритм та зосередженість усіх учнів.

ІІ. Етап перевірки домашнього завдання.

Використана система прийомів,яка дала можливість перевірити виконання домашнього завдання у більшості учнів. У ході перевірки були виявлені та ліквідовані певні прогалини. Форми перевірки – індивідуальна, фронтальна та розбір домашньої роботи біля дошки. Слід відзначити високий рівень активності учнів під час перевірки домашніх завдань.

ІІІ. Формулювання теми та завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.

Акцентованість на важливість для учнів нового матеріалу, цілі уроку чітко й однозначно визначені.

ІV. Актуалізація опорних знань

Етап видавсь вдалим, про що свідчить високий рівень мислительних операцій, однак не вдалося одночасно залучити до роботи і слабких і сильних учнів.

Робота з підручником на данному етапі не здійснювалась.

 

V. Удосконалення вмінь і навичок 

Здійснювався диференційний підхід. Учні виконували завдання на місці, але за групами. Засвоєння матеріалу учнями можна оцінити як «добре». Учитель керував процесом, здійснював диференційовану допомогу групам учнів. Слід відзначити помірний темп роботи,панувала добра дисципліна. Мікроклімат уроку сприяв активізації пізнавальної діяльності, сприяв створенню атмосфери доброзичливості.

VІ. Підсумок уроку

Хронометраж уроку майже витриманий. Оцінювання учнів мотивоване, деяких учнів було залучено до власної оцінки знань. Домашнє завдання супроводжувалось поясненням вчитель, але вже задано було на перерві.

 

 

 

 

Результаты работы

Результаты  работы метод объединения

учителей природно-математического цикла

за 2014-2015 уч.год

      1.Клуб «Эрудит» - 1 место в районе.

(руководитель Повалоцкицй В.В.)

2. Марченко А. 8 кл. -2 место в районной олимпиаде по математике.

(учитель Аджавенко О.С.)

3. Учащиеся 9 кл. «Донбасс –мой  край родной» 2 место в районе. (учитель Лепская Н.Н.)

4. Таволжанская Л. 6 кл. – 3 место-  конкурс «Первоцвет»  (учитель Лепская Н.Н.)

5. Байсара Т.  9 кл. -3 место в районной олимпи аде по географии. (учитель Лепская Н.Н.)

6. Всеукраинский конкурс « Гелиантус» - 23 учащихся 5- 11 классы., Севостьянов Н. и Коробонко А. – лучшие работы.

 

план роботы

Согласовано                                                                    Утверждаю

 

Зам директора                     Е.Х. Табахова                     Директор                  Л.В. Котлубей

 

 

Методическая тема учителей  природно -математического цикла           на 2015 – 2016 учебный год:

Повышение качества образования по предметам  природно-

математического цикла посредством использования педагогических технологий  при  подготовки к ЗНО.

Цель работы: активизация познавательной деятельности участников учеб-

ного процесса для достижения более высокого качества знаний учащихся.

Основные проблемы:

1. Проблема активизации познавательных интересов учащихся:

- недостаточная работа учителей по раскрытию перед учащимися соци-

альной, практической значимости изучаемого материала;

- снижение качества знаний учащихся;

- низкий уровень мотивации учения;

- некоторые конкурсы требуют определнных материальных затрат со

стороны участников, поэтому меньшее количество учащихся участвуют в

них.

2. Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся:

- увеличение доли детей, поступающих в школу с ослабленным здоровь-

ем;

- низкая двигательная активность детей.

3. Проблема организации образовательного процесса:

- недостаточность внедрения в практику принципа выборности ряда учеб-

ных дисциплин - на основе возможностей, представляемых школьным ком-

понентом базисного учебного плана и организации дополнительных образо-

вательных услуг;

- недостаточный объем самостоятельной работы учащихся.

4. Проблема организации мониторинга образовательного процесса:

 -отсутствие у педагогического коллектива навыков проведения диагно-

стики;

 -отсутствие системы в организации изучения эффективности образова-

тельного процесса;

5. Проблема повышения профессионального мастерства педагогов:

- неразработанность диагностических условий выбора учителями образо-

вательных технологий в соответствии с их индивидуальным стилем дея-

тельности;

6. Проблема материально-финансового обеспечения образовательного

процесса в школе:

- недостаточность необходимых дидактических и методических ма-

териалов;

- недостаточная оснащенность современным компьютерным оборудова-

нием

 

План работы методического объединения учителей                                  природно- математического цикла

                    на 2015-2016 учебный год.

 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность.

Задачи:

-повышение профессиональной культуры учителя через участие в реа-

лизации методической идеи;

-создание условий для повышения социально-профессионального ста-

туса учителя.

 

Мероприятие

Сроки

 1.  

Утверждение плана МО на

2015-2016 учебный год

Сентябрь

 1.  

Проведение заседаний МО

В течение года

 1.  

Участие в педсоветах,методических семинарах,заседаниях РМО, межшколь-

ных МО, педчтениях, научно-практических конференциях

В течение года

 1.  

Актуализация нормативных

требований охраны труда для всех участ-

ников образовательного процесса

Сентябрь, январь

 1.  

Внедрение информационных

технологий в организационно-

педагогический процесс

В течение года

 1.  

Создание условий для повышения социально-профессионального статуса

учителя-предметника

 

Постоянно

 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность.

Задачи:

-формирование банка данных педагогической информации (норматив-

но-правовая, методическая);

-организация и проведение мониторинга обученности учащихся на ос-

нове научно - методического обеспечения учебных программ.

 

п/п

Содержание мероприятий

Сроки

1

Изучение нормативных доку-ментов: программ

учебных предметов, инструктивно-методических писем

В течение года

2

Изучение и систематизация

методического обеспечения

учебных программ

В течение года

3

Подборка дидактического

обеспечения учебных программ

В течение года

4

Разработка рабочих программ

по предметам

 июнь

5

Обновление планов самообразования и промежуточный

анализ работы по теме само-образования

Сентябрь, май

6

Планирование учебной деятельности с учетом личностных и индивидуальных осо-

бенностей учащихся

Постоянно

7

Организация и проведение

входного, промежуточного и

итогового контроля знаний  учащихся

Сентябрь

Декабрь

Май

8

Организация работы с отстающими и одаренными

 

В течение года

 

9

Организация и проведение

предметных недель

 

Март, апрель

10

Изучение нормативных документов и методических реко-

мендаций по итоговой аттестации учащихся

Март, май

 

 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума

образования по предметам природно- математического цикла

Задачи:

-обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обяза-

тельного минимума образования по предметам естественно-

математического цикла;

-повышение эффективности контроля уровня обученности.

 

 

п/п

Содержание мероприятий

Сроки

1

Организация и проведение

контроля выполнения учебных

программ

 

1 раз в четверть

2

Корректирование прохожде-

ния программ по предметам

 

1 раз в четверть

3

Анализ входного контроля

знаний, полугодовых и итоговых контрольных работ

Анализ эффективности орга-

низации работы со слабоуспе-

вающими учащимися

 

В течение года

 

Ноябрь

Февраль

Май

4

Осуществление контроля выполнения практической части учебной программы по физике, химии, биологии, ин-

форматике, географии, математике

 

Январь

Май

5

Анализ качества обученности

учащихся по предметам

за 1 и 2 полугодие, год

2 раза в год

6

Оказание консультативной

помощи при подготовке к экзаменам.

 

В течение года

 

 

 

Раздел 4. Повышение качества знаний учащихся .

Задачи:

-обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обяза-

тельного минимума образования по предметам естественно-

математического цикла;

-повышение эффективности контроля уровня обученности;

-повышение качества урока

 

п/п

Содержание мероприятий

Сроки

1

Мониторинг предметных достижений

учащихся.

В конце каждого полугодия

 

2

Подготовка к ГИА

В течение года

3

Использование современных технологийна уроке (обмен опыта). Посещение учебных занятий с последующим анализом и

самоанализом по реализации технологий.

В течение года

4

Проверка тетрадей по предметам: выпол-

нение единых требований, формы до-

машнего задания, выполнение практических и лабораторных работ

 

ноябрь, март

 

Раздел 5. Профессиональный рост учителя

Задачи:

-создание условий для профессионального роста и творческой активно-

сти педагогов.

-выявление и распространение положительного педагогического опыта

 

п/п

Содержание мероприятий

Сроки

1

Составление планов самообразования

сентябрь

2

Организация и проведение предметных недель

По плану

школы

3

Аттестация учителей

В течение года

4

Открытые уроки

В течение года

5

Освоение инновационных технологий.

В течение года

6

Курсовая подготовка

В течение года

7

Участие с докладами в семинарах, совещаниях и

конференциях

В течение года

8

Участие в профессиональных конкурсах

В течение года

9

Публикации на сайтах, методических журналах

В течение года

10

Обобщение и распространение опыта работы

В течение года

 

 

Раздел 6. Поиск и поддержка одаренных детей

Задачи:

-привлечение учеников к исследовательской деятельности

-усиление работы с высокомотивированными учащимися

-повышение результативности олимпиад

 

п/п

Содержание мероприятий

Сроки

1

Составление плана работы с одаренными детьми

сентябрь

2

Формирование списков высокомотивированных уча-

щихся в каждой предметной области

сентябрь

3

Школьные предметные олимпиады

По графику

4

Участие в районных предметных олимпиадах

По графику

5

Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к

олимпиадам и исследовательской деятельности

В течение года

6

Участие в конкурсах, проектах различных направлений и уровней

В течение года

Задачи на 2015-2016 учебный год:

1. Продолжить работу над реализацией методической темы школы через от-

крытые уроки.

2. Продолжить совместную работу с МО учителей начальных классов по

преемственности начальной школы и среднего звена.

3. Повышать педагогический уровень, педагогическое мастерство и самооб-

разовательную деятельность учителей.

4. Отбирать и внедрять в образовательный процесс эффективные образова-

тельные технологии, обеспечивающие высокий образовательный уровень

школьников;

5. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки одарённых

детей через индивидуализацию обучения как на уроках, так и во внеуроч-

ное время.

6. Осуществлять систематический мониторинг знаний, умений, навыков,

опыта творческой деятельности учащихся по предметам.

7. Добиваться стабилизации качества знаний учащихся за счет привлечения

внутренних резервов учащихся, поиска новых форм работы с обучающи-

мися.

8. Изучать, обобщать и распространять опыт работы учителей по всем на-

правлениям учебно - воспитательного процесса

9. Вести планомерную работу, направленную на подготовку учащихся к

итоговой аттестации в форме ГИА.

10. Учителям МО вести индивидуальную работу с одарёнными детьми систе-

матически с 1 сентября, заранее определив контингент учащихся, которых

необходимо готовить к конкретному предмету, чтобы не возникало ситуа-

ции, когда один и тот же обучающийся принимает участие в разных

предметных олимпиадах, сроки проведения которых совпадают.

11. Активизировать поиск бесплатных дистанционных конкурсов, чемпиона-

тов и олимпиадах и привлекать учащихся к активному участию в них.

12. Интересные разработки размещать в сети Интернет, в т.ч. на сайте школе.